قالب وردپرس

عمل جراحی و خارج کردن موفقیت آمیز گلوله از مغز بیمار توسط دکتر قربانی مقدم

20
عمل جراحی تومور مغزی و خارج کردن موفقیت آمیز آن ، بیمار خانوم معصومه حلمی توسط دکتر قربانی مقدم
۳۱ خرداد، ۱۳۹۵
22
عمل جراحی تومور مغزی و خارج کردن موفقیت آمیز آن ، بیمار آقای رسول رجب زاده توسط دکتر قربانی مقدم
۳۱ خرداد، ۱۳۹۵

عمل جراحی و خارج کردن موفقیت آمیز گلوله از مغز بیمار توسط دکتر قربانی مقدم

21