قالب وردپرس

عمل جراحی و خارج کردن موفقیت آمیز تومور مغزی بیمار آقای موسی حاجی حسینلو توسط دکتر قربانی مقدم

25
عمل جراحی OPLL ناحیه گردن توسط دکتر عرفان قربانی مقدم
۵ تیر، ۱۳۹۵
6
شکستگی مهره گردنی با فشار روی نخاع که منجر به آسیب نخاعی بیمار آقای کهنه شهرلو شده بود توسط دکتر قربانی مقدم تحت عمل جراحی قرار گرفت و عمل جراحی موفقیت آمیز بود
۳۱ خرداد، ۱۳۹۵

عمل جراحی و خارج کردن موفقیت آمیز تومور مغزی بیمار آقای موسی حاجی حسینلو توسط دکتر قربانی مقدم

5