قالب وردپرس

عمل جراحی و خارج کردن موفقیت آمیز تومور مغزی بیمار آقای بخشعلی محمد زاده جان عزیزی توسط دکتر قربانی مقدم

9
عمل جراحی و خارج کردن موفقیت آمیز تومور مغزی از ناحیه بطن ۳ بیمار خانم النورا خلیل اف تبعه کشور آذربایجان توسط دکتر قربانی مقدم که به دلیل کاهش بینایی و افت هوشیاری به دکتر مراجعه کرده بود
۳۱ خرداد، ۱۳۹۵
11
عمل جراحی و خارج کردن موفقیت آمیز تومور مغزی بیمار آقای کلب خانی توسط دکتر قربانی مقدم
۳۱ خرداد، ۱۳۹۵

عمل جراحی و خارج کردن موفقیت آمیز تومور مغزی بیمار آقای بخشعلی محمد زاده جان عزیزی توسط دکتر قربانی مقدم

10