قالب وردپرس

عمل جراحی و خارج کردن موفقیت آمیز تومور مغزی بیمار آقای کلب خانی توسط دکتر قربانی مقدم

10
عمل جراحی و خارج کردن موفقیت آمیز تومور مغزی بیمار آقای بخشعلی محمد زاده جان عزیزی توسط دکتر قربانی مقدم
۳۱ خرداد، ۱۳۹۵
12
عمل جراحی بیمار خانوم رقیه کامران که به دنبال تصادف با اتومبیل دچار شکستگی مهره گردن همراه با جا به جایی آسیب نخاعی شده بود که به طور فلج کامل چهار اندام به طور اورژانس تحت عمل جراحی و جااندازی و فیکساسیون مهره گردن توسط دکتر عرفان قربانی مقدم قرار گرفت که بعد از ۲ ماه فلج اندام ها بطور کامل بهبود یافت
۳۱ خرداد، ۱۳۹۵

عمل جراحی و خارج کردن موفقیت آمیز تومور مغزی بیمار آقای کلب خانی توسط دکتر قربانی مقدم

11