قالب وردپرس

عمل جراحی موفقیت آمیز و تعویض مهره گردن و plate گذاری بیمار آقای پیرکندی توسط دکتر قربانی مقدم که بر اثر تصادف با شکستن و جابه جایی مهره گردن مواجه شده بود

6
شکستگی مهره گردنی با فشار روی نخاع که منجر به آسیب نخاعی بیمار آقای کهنه شهرلو شده بود توسط دکتر قربانی مقدم تحت عمل جراحی قرار گرفت و عمل جراحی موفقیت آمیز بود
۳۱ خرداد، ۱۳۹۵
8
عمل جراحی موفقیت آمیز و تعویض مهره گردن بیمار آقای فرزین حسینی توسط دکتر قربانی مقدم که بر اثر سقوط از ارتفاع با شکستگی گردن و فلج کامل اندام ها مواجه شده بود
۳۱ خرداد، ۱۳۹۵

عمل جراحی موفقیت آمیز و تعویض مهره گردن و plate گذاری بیمار آقای پیرکندی توسط دکتر قربانی مقدم که بر اثر تصادف با شکستن و جابه جایی مهره گردن مواجه شده بود

7