قالب وردپرس

عمل جراحی موفقیت آمیز و تعویض مهره گردن بیمار آقای فرزین حسینی توسط دکتر قربانی مقدم که بر اثر سقوط از ارتفاع با شکستگی گردن و فلج کامل اندام ها مواجه شده بود

7
عمل جراحی موفقیت آمیز و تعویض مهره گردن و plate گذاری بیمار آقای پیرکندی توسط دکتر قربانی مقدم که بر اثر تصادف با شکستن و جابه جایی مهره گردن مواجه شده بود
۳۱ خرداد، ۱۳۹۵
9
عمل جراحی و خارج کردن موفقیت آمیز تومور مغزی از ناحیه بطن ۳ بیمار خانم النورا خلیل اف تبعه کشور آذربایجان توسط دکتر قربانی مقدم که به دلیل کاهش بینایی و افت هوشیاری به دکتر مراجعه کرده بود
۳۱ خرداد، ۱۳۹۵

عمل جراحی موفقیت آمیز و تعویض مهره گردن بیمار آقای فرزین حسینی توسط دکتر قربانی مقدم که بر اثر سقوط از ارتفاع با شکستگی گردن و فلج کامل اندام ها مواجه شده بود

8