قالب وردپرس

عمل جراحی موفقیت آمیز شکستگی و جا به جایی مهره گردنی بیمار آقای کاظم بابایی توسط دکتر قربانی مقدم

15
عمل جراحی موفقیت آمیز تومور مغزی با تشخیص آدنوم هیپو فیز بیمار آقای جمال ابراهیمی توسط دکتر قربانی مقدم
۳۱ خرداد، ۱۳۹۵
17
عمل جراحی موفقیت آمیز تومور ناحیه قدامی گردن با تشخیص مننژیوم فورامن مکنوم بیمار خانم فرنگیس امامی توسط دکتر قربانی مقدم
۳۱ خرداد، ۱۳۹۵

عمل جراحی موفقیت آمیز شکستگی و جا به جایی مهره گردنی بیمار آقای کاظم بابایی توسط دکتر قربانی مقدم

16