قالب وردپرس

عمل جراحی موفقیت آمیز دکامپرشن کیاری بیمار خانم ربابه اسدلو توسط دکتر قربانی مقدم

13
عمل جراحی موفقیت آمیز تومور نخاعی بیمار آقای اکبر آرتیمون توسط دکتر قربانی مقدم
۳۱ خرداد، ۱۳۹۵
15
عمل جراحی موفقیت آمیز تومور مغزی با تشخیص آدنوم هیپو فیز بیمار آقای جمال ابراهیمی توسط دکتر قربانی مقدم
۳۱ خرداد، ۱۳۹۵

عمل جراحی موفقیت آمیز دکامپرشن کیاری بیمار خانم ربابه اسدلو توسط دکتر قربانی مقدم

14