قالب وردپرس

عمل جراحی موفقیت آمیز تومور ناحیه قدامی گردن با تشخیص مننژیوم فورامن مکنوم بیمار خانم فرنگیس امامی توسط دکتر قربانی مقدم

16
عمل جراحی موفقیت آمیز شکستگی و جا به جایی مهره گردنی بیمار آقای کاظم بابایی توسط دکتر قربانی مقدم
۳۱ خرداد، ۱۳۹۵
18
عمل جراحی تومور مغزی و خارج کردن موفقیت آمیز آن ، بیمار آقای ناصر باخوشی توسط دکتر قربانی مقدم
۳۱ خرداد، ۱۳۹۵

عمل جراحی موفقیت آمیز تومور ناحیه قدامی گردن با تشخیص مننژیوم فورامن مکنوم بیمار خانم فرنگیس امامی توسط دکتر قربانی مقدم

17