قالب وردپرس

عمل جراحی تومور نخاعی و خارج کردن موفقیت آمیز آن ، بیمار آقای خلیل اف تبعه کشور آذربایجان توسط دکتر قربانی مقدم

18
عمل جراحی تومور مغزی و خارج کردن موفقیت آمیز آن ، بیمار آقای ناصر باخوشی توسط دکتر قربانی مقدم
۳۱ خرداد، ۱۳۹۵
20
عمل جراحی تومور مغزی و خارج کردن موفقیت آمیز آن ، بیمار خانوم معصومه حلمی توسط دکتر قربانی مقدم
۳۱ خرداد، ۱۳۹۵

عمل جراحی تومور نخاعی و خارج کردن موفقیت آمیز آن ، بیمار آقای خلیل اف تبعه کشور آذربایجان توسط دکتر قربانی مقدم

19