قالب وردپرس

عمل جراحی تومور مغزی و خارج کردن موفقیت آمیز آن ، بیمار خانوم معصومه حلمی توسط دکتر قربانی مقدم

19
عمل جراحی تومور نخاعی و خارج کردن موفقیت آمیز آن ، بیمار آقای خلیل اف تبعه کشور آذربایجان توسط دکتر قربانی مقدم
۳۱ خرداد، ۱۳۹۵
21
عمل جراحی و خارج کردن موفقیت آمیز گلوله از مغز بیمار توسط دکتر قربانی مقدم
۳۱ خرداد، ۱۳۹۵

عمل جراحی تومور مغزی و خارج کردن موفقیت آمیز آن ، بیمار خانوم معصومه حلمی توسط دکتر قربانی مقدم

20