قالب وردپرس

شکستگی مهره گردنی با فشار روی نخاع که منجر به آسیب نخاعی بیمار آقای کهنه شهرلو شده بود توسط دکتر قربانی مقدم تحت عمل جراحی قرار گرفت و عمل جراحی موفقیت آمیز بود

5
عمل جراحی و خارج کردن موفقیت آمیز تومور مغزی بیمار آقای موسی حاجی حسینلو توسط دکتر قربانی مقدم
۳۱ خرداد، ۱۳۹۵
7
عمل جراحی موفقیت آمیز و تعویض مهره گردن و plate گذاری بیمار آقای پیرکندی توسط دکتر قربانی مقدم که بر اثر تصادف با شکستن و جابه جایی مهره گردن مواجه شده بود
۳۱ خرداد، ۱۳۹۵

شکستگی مهره گردنی با فشار روی نخاع که منجر به آسیب نخاعی بیمار آقای کهنه شهرلو شده بود توسط دکتر قربانی مقدم تحت عمل جراحی قرار گرفت و عمل جراحی موفقیت آمیز بود

6